Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma rühma esindaja. Hoolekogu on alatiselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  2. annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekal kasutamisel
  3. teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamise
  4. otsustab lapse toidukulupäevamaksumuse
  5. otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi
  6. hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
  7. oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja
  8. hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul

Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke hoolekogu koosseisu kinnitamine 05.11.2020